Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua hàng. Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 0912831186

Điều khoản sử dụng Lâm Vélo

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web lamvelo.com, các dịch vụ và/hoặc sản phẩm, hoặc bất kỳ ứng dụng nào do Lâm Vélo cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ và/hoặc sản phẩm"), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản sử dụng"). Dịch vụ và/hoặc sản phẩm do Lâm Vélo sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, bạn không truy cập hay sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: support@lamvelo.com

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web lamvelo.com. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web lamvelo.com. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng trang web lamvelo.com. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web lamvelo.com kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web lamvelo.com thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

 1. Cơ sở dữ liệu lamvelo.com” hoặc “Các cơ sở dữ liệu lamvelo.com” bao gồm tất cả các bài quảng cáo việc làm đăng trên các trang web lamvelo.com và/hoặc tất cả thông tin của các khách hàng được đăng ký với lamvelo.com.
 2. Dịch vụ và/hoặc sản phẩm lamvelo.com” là bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào được cung cấp bởi Lâm Vélo.
 3. Thông tin cá nhân” là các thông tin cá nhân được tạo bởi Người dùng.
 4. Văn bản” bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của trang web lamvelo.com, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.
 5. Người dùng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web lamvelo.com và/hoặc các Dịch vụ và/hoặc sản phẩm lamvelo.com.
 6. Nội dung Người dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web lamvelo.com.

3. ĐĂNG KÝ

Để sử dụng Dịch vụ và/hoặc sản phẩm bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của Lâm Vélo, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Lâm Vélo, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

4. MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

 1. Khi bạn đăng ký sử dụng trang web lamvelo.com bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào.Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email support@lamvelo.com
 2. Nếu lamvelo.com có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web lamvelo.com, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.
 3. Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web lamvelo.com:
  • Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và
  • Bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Lâm Vélo trong trường hợp Lâm Vélo có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

5. QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN

 1. Khi sử dụng trang web lamvelo.com, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của bạn:
  • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo tài khoản như tên, số điện thoại, địa chỉ email;…
  • Thông tin chung: như các thông tin về địa chỉ, nghề nghiệp;…
 2. Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ thông tin hoăc tài liệu nào do bạn đăng tải trên trang web lamvelo.com, đồng thời đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải này.
 3. Lâm Vélo có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và/hoặc sản phẩm và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục phù hợp mà bạn xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi Lâm Vélo hoặc các bên thứ ba.
 4. Lâm Vélo được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.
 5. Bạn hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do bạn cung cấp, Thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài khoản của bạn, sẽ được công bố cho các đối tác Lâm Vélo.
 6. Lâm Vélo tôn trọng tuyệt đối quyền bảo mật thông tin của ứng viên. Nếu không muốn thông tin cá nhân của mình được công khai, bạn vui lòng không đăng ký thông tin với chúng tôi.
 7. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản trên trang web lamvelo.com hoặc tài khoản của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại trang web lamvelo.com, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin cá nhân sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu Lâm Vélo và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang web lamvelo.com. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các máy chủ của lamvelo.com hoặc do yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.
 8. Lâm Vélo có quyền xỏa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.

6. TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn sở hữu Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ và/hoặc sản phẩm hay nói cách khác, bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ và/hoặc sản phẩm không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền tác giả, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác còn nợ do Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ và/hoặc sản phẩm; và (iv) bạn có quyền và năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản sử dụng này trong quyền hạn của bạn.
 2. Dịch vụ và/hoặc sản phẩm chứa nội dung mà Lâm Vélo sở hữu hoặc cấp phép ("Nội dung Lâm Vélo"). Nội dung Lâm Vélo được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác, đồng thời giữa bạn và Lâm Vélo, Lâm Vélo sở hữu và nắm giữ tất cả các quyền về Dịch vụ và/hoặc sản phẩm và Nội dung Lâm Vélo. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và/hoặc sản phẩm hay quyền sở hữu khác được kết hợp với hay đi kèm Nội dung Lâm Vélo và bạn không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền đi, phát, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung Lâm Vélo.
 3. Logo và tên Lâm Vélo là các nhãn hiệu thương mại của Lâm Vélo và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Lâm Vélo. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ và/hoặc sản phẩm, nhãn hiệu thương mại và/hoặc bao bì thương mại của Lâm Vélo và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Lâm Vélo.
 4. Mặc dù mục đích của Lâm Vélo là cung cấp Dịch vụ và/hoặc sản phẩm nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ và/hoặc sản phẩm có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/hoặc liên kết viễn thông. Ngoài ra, Lâm Vélo có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ và/hoặc sản phẩm vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang web nào thuộc lamvelo.com. Lâm Vélo có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web lamvelo.com và/hoặc sử dụng các dịch vụ và/hoặc sản phẩm Lâm Vélo khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. Lâm Vélo được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu Lâm Vélo tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho Lâm Vélo, gây thiệt hại đến thương hiệu Lâm Vélo hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc Lâm Vélo để mất người dùng. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ và/hoặc sản phẩm có thể tiếp tục được Lâm Vélo lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. Lâm Vélo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào hoặc việc mất mát bất kỳ Nội dung nào. Bạn cũng xác nhận rằng Internet có thể không an toàn và rằng việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn.
 5. Lâm Vélo sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin đăng tải của bên thứ ba nào, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải nội dung trên Lâm Vélo. Tuy nhiên, Lâm Vélo sẽ cố gắng sử dụng mọi biện pháp kiểm soát và hạn chế tối đa các trường hợp tin tuyển dụng lừa đảo, thông tin không đúng….để bảo vệ Người dùng.
 6. Lâm Vélo không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.

7. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 1. Lâm Vélo không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ và/hoặc sản phẩm sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ và/hoặc sản phẩm hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. Lâm Vélo không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ và/hoặc sản phẩm chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ và/hoặc sản phẩm. Lâm Vélo không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ và/hoặc sản phẩm là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và Lâm Vélo từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này. 
 2. Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ và/hoặc sản phẩm, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ và/hoặc sản phẩm. 
 3. Lâm Vélo không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong mọi tình huống, Lâm Vélo sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (a) dịch vụ và/hoặc sản phẩm; (b) nội dung Lâm Vélo; (c) nội dung người dùng; (d) việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ và/hoặc sản phẩm; (e) mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của Lâm Vélo hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ và/hoặc sản phẩm của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác; (f) bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (g) mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ và/hoặc sản phẩm; hoặc (h) mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc Lâm Vélo đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ và/hoặc sản phẩm). Trong mọi trường hợp, Lâm Vélo không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong.

9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ và/hoặc sản phẩm của Lâm Vélo sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến Lâm Vélo ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
  • Địa chỉ liên lạc: Số 45, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
  • Điện thoại: 0912831186
  • Email: support@lamvelo.com
 3. Lâm Vélo sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.
 4. Lâm Vélo chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 5. Đối với tranh chấp giữa Người dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể Lâm Vélo sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Lâm Vélo sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Lâm Vélo sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người dùng hợp pháp và chính đáng.
 6. Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Lâm Vélo khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 7. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

10. HIỆU LỰC THỎA THUẬN CỦA HỢP ĐỒNG

 1. Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Lâm Vélo sẽ công bố rõ trên website, về những thay đổi, bổ sung đó.
 2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 3. Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút “Tôi đồng ý”, Người dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với Lâm Vélo.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có câu hỏi về Điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email tới địa chỉ support@lamvelo.com để được giải đáp nhanh nhất.